Klubo įkūrimas

Naudojimosi svetaine taisykės

Būtina registracijos anketoje pateikti teisingą ir nepasenusią informaciją apie save bei pasikeitus duomenims kuo skubiau atnaujinti savo anketą sistemoje. Kitaip mes negalėsime su jumis susisiekti.

1.Bendrosios nuostatos ir terminai.

1.1 Svetainė sakalininkas.info (toliau – Svetainė) yra interaktyvus informacinis portalas besidomintiems medžiokle su plėšriais paukščiais. Svetainės savininkas ir administratorius yra Lietuvos sakalininkų klubas (toliau – Klubas). Klubas pasilieka teisę keisti įvairius Svetainės aspektus, įskaitant, bet neapsiribojant, Svetainės turinį, Svetainės naudojimosi taisykles, Svetainės registruotų lankytojų naudojimosi taisykles ir pan.

1.2 Registruoti vartotojai– visi lankytojai, užpildę Svetainėje pateikiamą Registracijos anketą (nepriklausomai nuo to ar vartotojas tik portalo ar tikrasis Klubo narys).

2.Registracija ir prisijungimo duomenys.

2.1. Registruojantis Svetainėje privaloma susipažinti su „Naudojimosi svetaine taisyklėmis“ (toliau – Taisyklės) ir užpildyti Registracijos anketą. Asmenims, nesutinkantiems laikytis Registracijos taisyklių, nebus suteikta galimybė tapti Registruotais vartotojais.

2.2. Registruojantis Svetainėje draudžiama naudoti tokį slapyvardį ir/arba elektroninio pašto adresą ar jo dalį, kuri pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus, gali būti laikoma nešvanki, nepadori ar pornografinė, taip pat įžeidžiančio, diskriminacinio pobūdžio.

2.3. Registruojantis Svetainėje draudžiama apsimesti kitu žmogumi.

3. Asmens duomenų apsauga.

3.1. Visi Registracijos anketoje pateikti prisijungimo ir asmeniniai duomenys yra saugomi ir tvarkomi griežtai laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytos tvarkos.

3.2. Registruoti vartotojai yra patys atsakingi už savo prisijungimo duomenų (slapyvardžio ir slaptažodžio) slaptumą ir saugumą bei visas veikas, vykdomas prisijungus naudojantis šiais prisijungimo duomenimis.

3.3. Registruotiems vartotojams rekomenduojama neatskleisti nepažįstamiems asmenims savo asmeninių duomenų, adreso, telefono numerio, elektroninio pašto adreso, banko kortelių numerių ir kitų svarbių asmeninių duomenų. Klubas nėra atsakingas už patirtus nuostolius ar praradimus, kurie įvyko dėl Registruotų vartotojų neapdairumo ar neatsargumo.

4. Registruotų vartotojų įsipareigojimai.

4.1. Registruoti vartotojai įsipareigoja Svetainę naudoti tik legaliais ir Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujančiais tikslais.

4.2. Registruoti vartotojai įsipareigoja susipažinti su „Naudojimosi svetaine taisyklėmis“ ir jų laikytis.

4.3. Registruoti vartotojai įsipareigoja Svetainėje neplatinti, nelaikyti ir neskelbti informacijos, komentarų, nuotraukų ar kitos medžiagos, kuri yra įžeidžianti, diskriminuojanti, nelegali, neteisėta, grasinanti, šmeižianti, apgaulinga, pažeidžianti kitų asmenų privatumą, smurtinė, vulgari, nepadori ar pornografinė.

4.4. Registruoti vartotojai įsipareigoja savo veikla nekelti grėsmės Svetainės egzistavimui ir sklandžiam jos veikimui.

4.5. Registruoti vartotojai įsipareigoja Svetainėje neatlikinėti veiksmų, kurie pažeistų kitų asmenų teises į intelektinę nuosavybę, įskaitant turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus. Registruoti vartotojai, pateikdami Svetainėje bet kokio pobūdžio informaciją arba duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstus ir nuotraukas, garantuoja, jog yra šios informacijos arba duomenų savininkai arba turi įgaliojimą disponuoti šia informacija arba duomenimis.

4.6. Registruoti vartotojai įsipareigoja neplatinti Svetainėje bet kokių prekių ir paslaugų reklamos, nepageidautinų pranešimų, žinučių ar kitokios komercinės medžiagos (išskyrus atvejus, kai tam yra gautas Klubo leidimas).

5. Registruotų vartotojų teisės.

5.1. Registruoti vartotojai gali susikurti, redaguoti ir peržiūrėti savo nario profilį, pateikti (savo noru ir asmenine rizika) asmeninę informaciją apie save.

5.2. Registruoti vartotojai (tik tikrieji Klubo nariai) gali Svetainėje dalintis savo įspūdžiais ir patirtimi, kurti savo stebėjimų aprašymus.

5.3. Registruoti vartotojai gali pateikti savo vertinimus ir komentarus ten, kur Svetainėje yra numatyta vertinimų ir komentarų pateikimo galimybė.

5.4. Registruoti vartotojai gali diskutuoti Svetainės forumuose, inicijuoti naujų forumo temų sukūrimą.

5.5. Registruoti vartotojai turi galimybę esant poreikiui pašalinti iš Svetainės visą ar dalį savo pateiktos informacijos ir naudotis kitais Svetainės teikiamais privalumais.

6. Klubo įsipareigojimai ir atsakomybė.

6.1. Klubas įsipareigoja neperduoti Registracijos anketoje Svetainės lankytojų pateiktų duomenų nesusijusioms trečiosioms šalims be Registruotų lankytojų sutikimo, išskyrus atvejus, kuomet tai yra privaloma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.2. Klubas įsipareigoja nedisponuoti Registruotų vartotojų pateiktais duomenimis, išskyrus Svetainės lankomumo statistikos tikslus. Svetainės lankomumo statistika gali būti pateikta trečiosioms šalims, tačiau neatskleidžiant konkrečių Svetainės lankytojų duomenų.

6.3. Klubas neatsako už Registruotų vartotojų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse, įskaitant tuos atvejus, kuomet į tretiesiems asmenims priklausančias interneto svetaines Registruoti vartotojai patenka per Svetainėje esančias nuorodas. Draugija neatsako už tretiesiems asmenims priklausančių interneto svetainių saugumo politiką, turinį ir bet kokius Registruotų lankytojų patirtus nuostolius ar praradimus, patirtus lankantis šiose svetainėse.

7. Klubo teisės.

7.1. Klubas turi teisę be išankstinio įspėjimo visiškai ar iš dalies apriboti Registruoto vartotojo teises, jei Registruotas vartotojas nesilaiko "Naudojimosi svetaine taisyklių".

7.2. Klubas turi teisę Registracijos anketoje pateiktu elektroninio pašto adresu siųsti pasiūlymus, naujienas ar kitą informaciją.

7.3. Klubas turi teisę Registracijos anketoje pateiktu elektroninio pašto adresu siųsti perspėjimus, jei Registruotas vartotojas nesilaiko "Naudojimosi svetaine taisyklių" ir informuoti vartotojus apie svarbius pokyčius Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, "Naudojimosi svetaine taisyklių" pasikeitimą, narystės galiojimo pabaigą ir t.t.